Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok upresňuje postup zákazníka a spoločnosti MARC TANNER v prípade, že napriek všetkému úsiliu spoločnosti MARC TANNER o zachovanie vysokej kvality ponúkaného tovaru vznikne na strane zákazníka oprávnený dôvod k uplatneniu práv zo zodpovednosti za vady predávaného tovaru.

 

I. Prevencia

1. 1

Pri výbere tovaru je potrebné, aby zvolený druh a veľkosť výrobku presne zodpovedal potrebám zákazníka. Zákazník pred zakúpením výrobku vezme do úvahy účel použitia, prevedenie, materiálové zloženie a spôsob ošetrovania tovaru. Len tovar dobre zvolený z hľadiska funkčného, ​​sortimentného a veľkostného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu použitia tovaru.

 

1. 2

Po celú dobu užívania zakúpeného tovaru je nutné, aby zákazník venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohto tovaru. Zvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr .: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu.

 

1. 3

Ďalšie nutnou podmienkou pre zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna, nevhodná alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť.

 

II. Základné podmienky reklamácie

2. 1 
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka.

 

2. 2 
Záručná lehota na všetok tovar je 24 mesiacov a vzťahuje sa len na výrobné chyby. Začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku.

 

2. 3 
Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené poškodenie obalu výrobku, kupujúci skontroluje stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Kupujúci má právo viditeľne poškodenú zásielku neprebrať. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, všetok tovar je poistený. Podpísaním prepravného listu kupujúci súhlasí s prevzatím zásielky a potvrdzuje, že dorazila bez viditeľného poškodenia.

 

2. 4 
Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou doručovateľa alebo poškodenie tovaru zavinené doručovateľom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u doručovateľa. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil objednávateľ doručovateľovi, nebudú prevádzkovateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude objednávateľovu poskytnuté

 

2. 5 
Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru.

 

2. 6 
Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar na adrese sídla predávajúceho resp. telefonicky na: +421 919 442 335 alebo prostredníctvom emailu na adrese: info@marctanner.sk. Reklamovaný tovar následne zašle riadne zabalený (najlepšie v originálnom obale) a vždy bežným obchodným balíkom na adresu: Aurel Pálffy, Pionierska 808/7, 038 52 Sučany, Slovenská republika. Ak bude reklamovaný tovar zaslaný dobierkou, nebude táto zásielka prijatá. Súčasťou reklamácie musí byť doklad o zaplatení tovaru a popis závady. Pri reklamácii tovaru je potrebné riadiť sa ustanoveniami reklamačného poriadku, ktorý je zverejnený na stránke www.marctanner.sk.

 

2. 7 
Predávajúci sa zaväzuje informovať kupujúceho do 7 pracovných dní od prijatia reklamácie o oprávnenosti reklamácie a o postupe vybavenia. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní od jej doručenia.

 

III. Odstrániteľné vady

3. 1

Za odstrániteľné vady sa považujú také chyby, ktoré možno opravou odstrániť, bez toho aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.

 

3. 2

V prípade výskytu odstrániteľnej chyby má zákazník právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť MARC TANNER je povinná chyby odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

3. 3

Ak nie je to vzhľadom k povahe vady neprimerané, môže zákazník požadovať výmenu tovaru (na želanie zákazníka možno vymeniť za akýkoľvek tovar). Pokiaľ nie je výmena tovaru možná, môže zákazník od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

3. 4

V prípade vady odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru (na želanie zákazníka možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo na odstúpenie od zmluvy, ak zákazník nemôže pre opätovné vyskytnutie odstrániteľnej chyby po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb tovar riadne užívať. O opätovné vyskytnutie chyby po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne po tretí. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.

 

IV. Neodstrániteľné vady

4. 1

Za neodstrániteľnú chybu sa považuje taká chyba, ktorú nemožno odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

 

4. 2

Ak ide o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby bol tovar riadne užívaný ako tovar bez chyby má zákazník právo:

požadovať výmenu tovaru za nový bezchybný (na želanie zákazníka možno vymeniť za akýkoľvek tovar) alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

4. 3

V prípade, že charakter neodstrániteľnej chyby nebráni riadnemu užívaniu tovaru (napr. Vady estetické) a zákazník nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru chyby, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

 

Reklamačný poriadok bol vypracovaný v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.10.2019 do odvolania.

Späť do obchodu